More info at yankodesign.com

Chameleon Bandage – Band-aid Redesign by Xue Xing Wu, Zi Yu Li, Yue Hua Zhu & Zhi Qiang Wang

Fancy 115
Jump to top